Huldiging van Karel V te Kampen. 1528.

[pag. 360]

HULDIGING VAN KAREL V TE KAMPEN. 1528.

 

In dl. II dezer Bijdragen, blz. 187, deelde ik mede, dat in 1531 bij gelegenheid van de huldiging van Karel V te Oldenzaal, van het raadhuis dier stad, acht guldens en acht stuivers werden gestrooid, en vroeg, of dat strooien van geld bij gelegenheid van de huldiging van een landsheer, meer gebruikelijk was in Overijssel, en waarom men hier juist van 8 guldens en 8 stuivers vindt gewag gemaakt.
Tot nu toe ontving ik daaromtrent geene opheldering, maar zelf vond ik sedert in de kroniek van Johan van Breda, blz. 117, opgeteekend, ook weer naar aanleiding van de huldiging van Karel V, thans te Kampen, in 1528: ,,Voirt wordde van des keysers wegen etlicke gelt van bouen aff (van ’t raadhuis, zooals uit ’t voorafgaande blijkt) onder den luyde geworpen.’’ Alzoo ook te Kampen werd bij die gelegenheid geld onder het volk gestrooid.
Bij herhaling beveel ik dit punt in de aandacht van hen, die belang stellen in de geschiedenis deze provincie, aan.

N.U.

Uit: Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel uitgegeven door Mr. J.L. van Doorninck, Archivaris van Overijssel en Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen, Vierde Deel; Zwolle, De Erven J.J. Tijl. 1878; blz. 360.

Category(s): Kampen

Comments are closed.