BIJLAGE III

BIJLAGE III.

UITTREKSEL uit het tabellarisch overzicht, opge­maakt op het Departement van Eeredienst, naar aanleiding van geheime aanschrijvingen aan de Classicale besturen inzake het aantal en de invloed der „Se­paratisten’’ over het gehele land.

Classis Kampen: April 1836.
Kampen: 29; bijna allen uit den minderen stand; vele niet lof­felijk van gedrag; Zondag 14 February zijn de glazen in het huis hunner verboden zamenkomsten ingeslagen. De militaire macht heeft tot herstel der orde moeten worden ingeroepen.
Kampereiland: 2; landbouwer en huisvrouw.
Wilsum: 1; landbouwer; één der hoofden in de vergaderingen der separatisten te Kampen. (Veilig kan worden aangenomen dat hiermede Hoksbergen wordt bedoeld. — J.).
IJsselmuiden: 3; uit mingegoede stand.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de ge­meente te Kampen in de eerste tijd van haar bestaan circa 35 leden telde. — J. J.

Category(s): Kampen, Kerken
Tags: , ,

Comments are closed.