BIJLAGE I

[27]

BIJLAGE I.

Brieven van de Commissaris van Politie te Kampen aan de Procureur Crimineel te Zwolle.(Overgenomen uit het politie-archief van de gemeente Kampen).

 KAMPEN, den 3 Juny 1835.

Ik heb vernomen dat heden de gewezen predikant Kok van Ulrum, ten huize van zeekeren Hoksbergen, op de oude Schee­re aan de scheiding dezer gemeente onder die van Wilsum ge­predikt heeft na gisteren te Genemuiden eenige kinderen den doop toegediend te hebben. Ik neem de vrijheid UEdgestr. onder kennisgeving van het door mij vernomene tevens te ver­zoeken om mij te willen informeren of UEdgestr. het goed­dunkt dat ik Kok bij een eventuele komst in deeze gemeente tot het uitoeffenen van eenige verrigtingen welke aan de gees­telijke waardigheid verknocht betrappende, arrestere en met verbaal van het door mij bevondene aan den Heer Officier bij de Regtbank opzend dan wel dat ik UEdgestr. of den Heer Officier van Institie daarover vooraf kennisgeve en den voor­noemden Kok zoolang in Civiele bewaring houde.

Aan den Heer Procureur Crimineel te Zwolle.

KAMPEN, den 4 Juny 1835.

Nadat ik geïnformeerd was dat Hendrik de Kok gewezen Predikant in de gemeente Ulrum, thans woonachtig te Smilde Prov. Drenthe gisternacht ten half elf ure binnen deze stad gekomen was en zijn intrek bij Roelof Nijhuis, Grutter en win­kelier genomen had en bij aldaar deze namiddag prediken zoude heb ik mij naar de woning van opgemelde Nijhuis be­geven geassisteerd van den Agent van Policie F. H. Wilst en aldaar vergaderd gevonden eenige personen waarvan ik de namen genoteerd en een lijst hierbij gevoegd heb ( 1 [1. Tot mijn spijt was in het brievenboek in het politie-archief de hier bedoelde lijst niet opgenomen.]). Zoo als het mij voortkwam had deze bijeenkomst eene godsdienstige strekking, terwijl ik hen allen rondom een tafel zittende aan welkershoofd de Kok geplaatst was met eenen opengeslagen bijbel voor hem liggende vond. Ik heb de Kok verzocht mij naar mijn woning alwaar ik het Bureau van Policie gewoon ben te houden, te volgen, waaraan hij voldaan heeft en mij daargekomen verklaarde dat hij gisteren den 3en Juny na eene

[28]

vergadering te hebben gehouden ten huize van Hoksbergen, Dirk landbouwer op de Oude Scheere onder de gemeente Wilsum alwaar hij aan de vergaderde leden Gods woord verkon­digd heeft ten half elf ure binnen deze stad zijn intrek geno­men had ten huize van Roelof Nijhuis voornoemd, dat hij deze voormiddag aldaar wederom gepredikt heeft en nu met de overgebleven leden van het gezelschap bij mijn komst bezig was geestelijke liederen te zingen. Op de vraag of hem door het wettig gezag toegestaan was deze ambtsverrigting uitteoefenen heeft hij mij in tegenwoordigheid van den Heer Bur­gemeester, dezer stad, de Heer Lemker geantwoord, dat hij ofschoon zijn predikambt hem ontzegd was, zich daartoe ge­rechtigd achte en bij het aanhalen van Bijbelspreuken zich zelf en zijne medeleden vergelijkend bij de onderdrukking van den Heere Jezus en der Apostelen hij daarmede zoude voortgaan, dat door onze tegenwerking het bloed zoude stromen, de wet­tige leeraars der Godsdienst door hunne leer verleiders der menschen waren en diergelijke meer. Ik heb hem daarop aan­gemerkt dat het mij uit zijne geestdrijvende gesprekken toe­scheen alsof zijn verstand verbijsterd was en hem verzocht niet verder voort te gaan met het houden van godsdienstige verga­deringen en verrigtingen alleen aan het ambt der gewettigde geestelijken verknocht binnen deze stad en aan Nijhuis ver­zocht daar hij de Kok eenmaal zijn intrek bij hem genomen had hem daar ten huize onder het opzicht te mogen stellen ter voorkoming van verdere overtredingen op dat stuk en totdat ik vanwege UEdelgestr. informatie zoude hebben bekomen hoe verder in dezen te handelen hetwelk Nijhuis toegestaan heeft.
Tengevolge van een en ander neem ik andermaal de vrijheid mij aan UEdelgestr. te wenden met oogmerk om UEdelgestr. kennis te geven van het door mij verrigte en tevens te verzoe­ken hoe verder te handelen te herhalen.
Aan den Heer Procureur Crimineel in de Prov. Overijssel te Zwolle.

 

Category(s): Kampen, Kerken
Tags: ,

Comments are closed.