Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Derde Deel, 1876

Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, Archivaris van Overijssel, en Mr. Nanninga Uiterdijk, Archivaris van Kampen.

INHOUD

Het album amicorum van Marcus Gualtherus, 1593 – 1649.
Het Zwolsche stadhuis.
Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk Ootmarsum.
Sprokkels, geraapt in de St. Plechem te Oldenzaal.
Markeregt. – De begrafenis.
Apotheker te Zwolle, 1441.
Naamsverandering, 1467.
Het verliezen van zegels.
Album-inschriften van eenige Overijsselaars.
De landregten van Overijssel I.
Fransche uitgewekenen.
Stads zilverwerk van Kampen.
Geschenk van Teliquien door een Kamper monnik, 1478.
Mr. W. H. Cost Jordens.
Het gerigt van disperatie.
Pruikenbelasting te Kampen, 1702.
Brief van Jean François Le Petit aan de stad Kampen.
Koningsprebende in het Stift ter Hunnep.
Memorie der ouderlingen en diakenen te Deventer over de bestemming der geestelijke en kerkelijke goederen, 1581.
Aanteekeningen uit het oude strafregt.
Oude maten en gewigten.
Aanteekeningen uit Sinodale acten nopens de roomsch-catholieken, 1593 – 1600.
Oude regerings-gebruiken te Deventer, III-V.
Bijvoegsel.
Verordening omtrent de touwslagers te Kampen 1418.
Schade door Giathoorn geleden wegens ’t beleg van Steenwijk, 1592.
Parlementaire vormen van een ingeland tegen den dijkgraaf van Mastenbroek, 1539.
Het Overijsselsch.
Almissers ordeninge der stadt Deventer.
Brieven van Joannes Tollius uit het leger der geallieerden in Fransch Vlaanderen, 1710.
Tweede bijdrage tot een Overijsselsch wapenboek.
Predikantsberoeping te Ootmarsum.

Category(s): Overijssel

Comments are closed.