Bronnen

Bronnen:
1 – Algemeen Rijksarchief ’s-Gravenhage (ARA)
– inv. 1075, Extract uit het Protocol van criminele saken der Stad Steenwijk – Sententie van H.C. Fledderus.
– 1075, Publicatie van 24 juli 1750, waarbij de beschuldigde gecommitteerden werden vrijgesproken en in ere hersteld door erfstadhouder Willem IV.
2 – Kerkarchief der Nederlandse Hervormde Gemeente te Steenwijk (KAS)
– inv. 61, De notulen van de kerkeraad van 1650 – 1739.
3 – Oud-Archief der Stad Steenwijk (OAS)
– inv. 1, Stadsmemoriaal 1558 – 1581.
2, Stadsmemoriaal 1587 – 1605.
3, Stadsmemoriaal 1604 – 1620.
4, Stadsmemoriaal 1620 – 1634.
6, Stadsmemoriaal 1647 – 1666.
7, Stadsmemoriaal 1666 – 1688.
8, Stadsmemoriaal 1688 – 1724.
9, Stadsmemoriaal 1724 – 1748.
10, Stadsmemoriaal 1748 – 1752.
– inv. 23, Brieven van en aan Prinsen en Prinsessen van Oranje, 1607 – 1769. 34 stukken.
35, Brieven van en aan Ridderschap en Steden en de Gedeputeerde Staten van Overijssel, 1701 – 1746. 106 stukken.
36, Brieven van en aan Ridderschap en Steden en de Gedeputeerde Staten van Overijssel, 1747 – 1765. 119 stukken.
61, Stadrecht aangelegd ca. 1544.
63, Stadrecht 1609.
66, Verkiezingen van Burgemeesters, Schepenen en Raden en citatiën van de keurmeesters tot het “trekken der boonen”, 1677 – 1794. 41 stukken.
68, Naamlijst van de afgezette en nieuw benoemde magistraat, meenslieden, dienaren en andere officianten, 1750. 1 stuk.
72, Lijsten van de ingezetenen en huisgezinnen in de stad en de stadsjurisdictie, 1748. 4 stukken.
80, Rekening-couranten en staten van gehouden loterijen, 1725, 28 stukken.
82, Rekening van de collecteur van het gemaal, 1749-1750, 1 stuk.

|pag. 1|
_______________↑_______________
inv. 83, Stukken betreffende de door de Provincie aan de stad uit te keren schadeloosstelling wegens het verlies van haar accijnzen op brandewijn en gebrande wateren, 1726 – 1791. 25 stukken.
116, Stukken over het verzet van Ds. Metelerkamp en drie leden van de nieuwe kerkeraad, tegen het beroep van Ds. J.W. le Blanche te Scherpenzeel en de daarover tegen hen door de meerderheid van de oude en nieuwe kerkeraad ingestelde actie, 1748 en 1749. 9 stukken.
121, Stukken over het beroep en de vermindering van het tractement van de tweede predikant in de plaats van de naar Zaandam vertrokken Ds. Petrus Hofstede, 1745 – 1749. 25 stukken.
132, Stukken over de oproerige bewegingen in Steenwijk voorgevallen, en de tegen Harmen Coops Fledderus en andere aanleggers ingestelde criminele vervolging, 1748 en 1749. 23 stukken, waaronder brieven van Willem IV, de stadhouder, aan de drost van Vollenhove en de magistraat van Steenwijk.
165, Nominaties en brieven aan en van predikanten, 1740 – 1794. 90 stukken.
166, Stukken betreffende het tractement en de kosten van het beroep van predikanten, 1748, 1751, 1754. 6 stukken.
183, Rekeningen van thesauriers, 1734/35 – 1744/45. 11 stukken.
184, Rekeningen van thesauriers, 1745/46 – 1760/61. 18 stukken.
334, Ingekomen en uitgaande stukken betreffende de fortificatiën, de munitie en de voedselvoorziening der stad, 1581 – 1691. 20 stukken.
335, Contracten en andere bescheiden betreffende het door de stad te Amsterdam gehuurde geschut, 1672 – 1674. 7 stukken.
341, Papieren over de brandschatting, te betalen aan de bisschop van Munster en de kosten en schade, door de stad tijdens de Munsterse oorlog gemaakt en geleden, 1672 – 1675. 24 stukken.

|pag. 2|
_______________↑_______________
inv. 344, Sterktestaten en kwartierlijsten, declaraties en kwitanties, 1591 – 1784. 1 bundel.
360-364, Vuurstede – of schoorsteengeld, 1677 – 1792. 5 omslagen.
362, Rekeningen-courant van collecteurs, 1730 – 1735 en 1740 – 1743. 5 stukken. Betreft het vuurstedegeld.
364, Restantlijsten en stukken met betrekking tot de invordering van het vuurstedegeld, 1710 – 1771. 17 stukken.
366, Lijst van de dienstboden en kladbrieven aan de Gedeputeerde Staten van Overijssel over de redemptie van het dienstbodengeld, 1748. 3 stukken.
367, Registers van taxatiën van de 1000e penning, 1700, 1704, 1708, 1711 en 1734. 6 stukken.
368-375, Stukken over de redemptie of admodiatie, 1748 – 1792. 43 liassen en 8 stukken.
368, Rekening van de 1000e penning over 1748 en 1749 (tweede lias).
4 – Rijksarchief in Overijssel (RAO)
inv. 413, Doopboeken van de N.H. Kerk te Steenwijk, 1666 – 1729.
414, Doopboeken van de N.H. Kerk te Steenwijk, 1729 – 1749.
427, Trouwboeken van de N.H. Kerk te Steenwijk, 1708 – 1735.
428, Trouwboeken van de N.H. Kerk te Steenwijk, 1735 – 1760.
432, Begraafregisters van de kerkdoden te Steenwijk, 1689 – 1733.
433, Begraafregisters van de kerkdoden te Steenwijk, 1733 – 1749.
435, Trouwboeken voor het gericht te Steenwijk, 1603 – 1799.
284, Statenarchief, Resoluties van Ridderschap en Steden, 2557.
5 – P. Berends, Het Oud-Archief der Stad Steenwijk, ’s-Gravenhage, 1917.
6 – F. Houttuyn, Steenwijk beroerd en weer tot rust gebragt, Amsterdam, 1755.
7 – Kronijk van Steenwijk. Deze kroniek bevindt zich in het archief van de gemeente Steenwijk.


|pag. 3|

_______________↑_______________

Noten:

Noten bij de hoofdstukken 1 t/m 5 zijn in de tekst opgenomen als zijnoten.
 
– Spreen, H. (1988). Kerkelijke en burgerlijke bewegingen in Steenwijk 1745-1750. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.