Huishoudelijk reglement van beheer voor het werkhuis te Kampen

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van beheer voor het

Werkhuis te Kampen

Eerste afdeeling

Algemeene bepalingen.

Art. 1.
Het werkhuis wordt des morgens geopend en des avonds gesloten op de uren door het bestuur te bepalen.

Art. 2.
Een kwartier na het bepaalde uur van opening wordt niemand gedurende dien dag meer binnen gelaten.

Art. 3.
De opgenomenen mogen het werkhuis vóór het uur van ontsluiting niet verlaten, dan in geval van hooge noodzakelijkheid of met bijzondere vergunning van het Bestuur.

Art. 4.
Aan hen, die zich niet behoorlijk in het werkhuis gedragen, kan het verblijf daarin, hetzij tijdelijk, hetzij voor altijd door het bestuur worden ontzegd.

Art. 5.
Dadelijke verwijdering kan zoo noodig plaats hebben op bevel van den directeur-boekhouder, die daarvan onmiddellijk aan een der Leden van het Bestuur kennis geeft.
Den aldus verwijderde is het verblijf in het werkhuis ontzegd, tot dat het Bestuur, in de eerstvolgende vergadering aangaande hem een besluit zal hebben genomden.

Art. 6.
De voeding bestaat: des morgens uit roggebrood met water en melk; des middags uit soep of andere warme spijs, des avonds uit roggebrood met koffie.

Art. 7.
De belooning in geld wordt door het Bestuur naar gelang van de onderscheidene werkzaamheden bepaald.
De helft van het verdiende komt ten voordeele van de kas van het werkhuis.

Art. 8.
De levering van alle benoodigdheden, ten behoeve van het werkhuis, geschiedt bij aanbesteding, behoudens de gevallen, waarin om bijzondere redenen die onnoodig geacht wordt.
De leden van het bestuur mogen middelijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen, ten behoeve van het werkhuis.

Tweede afdeeling.

Van de vergadering van het Bestuur.

Art. 9.
Het Bestuur vergadert eenmaal’s weeks, zoo noodig belegt de Voorzitter eene buitengewone vergadering.

Art. 10.
De Voorzitter en Secretaris worden verkozen in de eerste gewone vergadering van de maand October. De aftredenden zijn weder benoembaar.

Art. 11.
Alle besluiten worden opgemaakt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de Voorzitter. Geen besluit wordt genomen, wanneer niet ten minste drie leden aanwezig zijn.

Art. 12.
De Voorzitter opent alle inkomende stukken, en brengt die in de vergadering ter tafel.

Art. 13.
De Secretaris houdt aanteekeningen van het verhandelde in de vergadering, die na resumptie in een notulenboek worden ingeschreven.

Art. 14.
Alle van de vergadering uitgaande stukken worden door den Voorzitter en den Secretaris geteekend.

Derde afdeeling.

Van de Commissiën uit het Bestuur.

Art. 15.
Het Bestuur benoemt jaarlijks in de tweede gewone vergadering van de maand October uit zijn midden drie Commissiën,
1. Eene Commissie voor de Finantiën,
2. Eene Commissie voor den Arbeid.
3. Eene Commissie voor de Voeding.

Art. 16.
De Commissiën bestaan uit twee of meer leden. Men kan tegelijk lid zijn van verschillende Commissiën.

Vierde afdeeling.

Van den Directeur-Boekhouder.

Art. 17.
Voor het bestuur wordt een directeur-boekhouder benoemd, wiens werkzaamheden bij eene Instructie worden bepaald.

Vijfde afdeeling.

Van de verdere bedienden.

Art. 18.
Het Bestuur stelt zoovele en zoodanige bedienden aan als het naar de behoeften noodig oordeelt.
Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Kampen, in zijne vergadering van 27 October 1868.

                                                                      S.H. de la Sablonière,

                                                                                  Burgemeester,

                                                                       N. van Berkum Bijsterbos Jr,

                                                                                  Secretaris

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.