Reglement voor het Stadwerkhuis te Kampen

Reglement

 voor het

STADWERKHUIS

 te KAMPEN

Art. 1. Het werkhuis is bestemd tot het opnemen gedurende den dag van behoeftigen, die in staat zijn tot handenarbeid. Voor het verrigten hiervan ontvangen zij voedsel en een gering loon, volgens de bepalingen van een huishoudelijk regelement van beheer door het bestuur binnen drie maanden, na het vaststellen dezer verordening ter goedkeuring aan den Gemeenteraad aan te bieden. Art. 2. Het bestuur bestaat uit vijf leden door den Gemeenteraad benoemd, drie uit en twee buiten den raad, de laatsten uit een dubbeltal door het bestuur van het werkhuis opgemaakt. Art. 3. Jaarlijks op den 1en Julij treden volgens eene door het bestuur op te maken rooster, twee leden af, namelijk een der leden gekozen uit den raad, en een der leden gekozen buiten den raad. Zij zijn dadelijk weder benoembaar. Art. 4. Het bestuur kiest jaarlijks uit zijn midden een Voorzitter en een Secretaris. Art. 5. De arbeid bestaat in touw- en wolpluizen, spinnen, breijen van kousen, matten maken en verdere soortgelijke werkzaamheden, doch zoodanig, dat die zoo min mogelijk tot nadeel strekken van fabrykanten of werklieden dezer Gemeente. Art. 6. De vertrekken van het werkhuis worden verwarmd en verlicht, de behoeftigen worden driemaal daags behoorlijk gevoed. Art. 7. De belooning in geld wordt gedeeltelijk door den werkman genoten, het overige strekt te voordeele van de kas van het werkhuis. Art. 8. Het bestuur doet jaarlijks in de maand Maart rekening en verantwoording aan den Gemeente-Raad. Aldus vastgesteld door den Raad der Gemeente Kampen in zijne vergadering van den 15en September 1868, en ingezonden aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel, ter voldoening aan art. 6 der wet op het armbestuur, blijkens hun berigt van den 16 September 1869, 3 Afd. No. 3493/2387.

                                                                                  S.H. de la Sablonière,

                                                                                              Burgemeester.

                                                                                  J.G. Hissink,

                                                                                              Secretaris.

 

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.