Groenman, Sjoerd

Sjoerd Groenman (Roosendaal, 28 november 1913 – Bilthoven, 14 februari 2000), studie sociografie Universiteit van Amsterdam (-1937), redacteur Winschoter Courant, Buitengewoon hoogleraar sociologie Universiteit Utrecht (1948-1960), Buitengewoon hoogleraar Theorie en methodiek van het sociaal onderzoek Universiteit Utrecht (1957-1963), Bijzonder Hoogleraar Methodiek en techniek van het sociale onderzoek Universiteit Amsterdam (1952-1954), Buitengewoon Hoogleraar 1 [1. Leiden] sociologie Universiteit Leiden (1956-1960), Hoogleraar Westerse sociologie Universiteit Utrecht (1960-1979), Rector Magnificus te Utrecht (1971-1976), Emeritus 1 mei 1979, Buitengewoon hoogleraar Sociologie van het bouwen en wonen Universiteit Utrecht (1979-1981), Zn. van Berend Groenman (Groningen, 1880 – Nispen, 1917), werkmeester Staatsspoor en Anna Margaretha Joustra (1888-).
 
– Promoveerde op 16 december 1947 bij Prof. Dr. H.N. ter Veen aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift “Staphorst; sociografie van een gesloten gemeenschap”.
– In 1977 ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit van Florida.

Over Sjoerd Groenman:
 
– Arts, W, (2000) De laatste der grondleggers. In memoriam Sjoerd Groenman (1913-2000). Mens & Maatschappij, 75 (2), 89-91.
 
 
Werken van Sjoerd Groenman:
 
– Groenman, Sj. (1942). Rapport inzake enkele sociaal-economische vraagstukken in de gemeente Denekamp, inzonderheid in het gelijknamige dorp. Zwolle:
Economisch Technologisch Instituut Overijssel.
– Groenman, Sj. (1947). Staphorst; sociografie van een gesloten gemeenschap. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam). Meppel: Stevert & Zoon.
– Groenman, Sj. (1948). Kanttekeningen bij de voortgang van het sociale onderzoek in Nederland.2 [2. Inaugurale rede R.U. Utrecht.] Meppel: Stenvert.
– Groenman, Sj. (1948). De geschiedschrijving van de Zuiderzeewerken uit de lucht. In Prof. Ir. J.H.G. Schepers (Red.).
Het spiedend oog der luchtcamera. 170 luchtfoto’s met toelichtende tekst. (pp. 71-77). Leiden: E.J. Brill.
– Groenman, Sj. & Schreuder, K. (1949). Sociografie van Ommen.3 [3. Rapport, samengesteld in opdracht van de Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelande. Serie: Sociografieën van plattelandsgemeenten, 6.]
’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf.
– Groenman, Sj. (1953). Kolonisatie op nieuw land.4 [4. Bouwstenen voor de kennis der maatschappij.] Assen: Van Gorcum.
– Groenman, Sj. (1961).
Methoden der sociografie. Een inleiding tot de praktijk van het sociologisch onderzoek. (4e druk). Assen: Van Gorcum.
– Groenman, Sj. (1962).
Delta, poort van Europa. Amersfoort: A. Roelofs van Goor.
– Groenman, Sj. (1965).
Land uit zee; de indijking, de drooglegging, de nieuwe samenleving. Amersfoort: A. Roelofs van Goor.
– Groenman, Sj. (1976).
Varianten van bestuurlijk proza.5 [5. Rede ter gelegenheid van de 340ste Dies natalis der Rijksuniversiteit te Utrecht op 26 maart 1976 in de Domkerk uitgesproken.]
– Groenman, Sj. (1977).
Sociaal gedrag en omgeving: Een inleiding tot de sociologie.6 [6. Bouwstenen voor de kennis der maatschappij, 68.] (3e druk). Assen: Van Gorcum
– Groenman, Sj. (1977). Bedrijfsleven en cultuur.7 [7. Rede, uitgesproken op 6 mei 1977 ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Kamer van koophandel en fabrieken voor Utrecht en omstreken.] Utrecht: Kamer van koophandel.
– Groenman, Sj. & Vonhoff, H.J.L. (1978). Respublica libraria.8 [8. Twee voordrachten gehouden op 24 januari 1978 ter gelegenheid van het officiële afscheid van dr. D. Grosheide als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht.] Utrecht: Universiteitsbibliotheek.
– Groenman, Sj. (1979). Ieders tijd gaat een tijdje mee.9 [9. Afscheidsrede als hoogleraar sociologie R.U. Utrecht.] Assen: Van Gorcum.
– Groenman, Sj. & Leiker, Sj.P. (1981). Onder ons gezegd en gezwegen: bespiegelingen van vrijmetselaren over mens en wereld.10 [10.
Bloemlezing van artikelen, gepubliceerd in Algemeen Maçonniek Tijdschrift.]
Bussum: Het Wereldvenster.
– Groenman, Sj. (1984). Met vallen en opstaan. De vrijmetselaarsloge “Le Prejuge van Vaincu” te Deventer, 1784-1984. Deventer: Ankh. Hermes B.V.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.