Slicher van Bath, Bernard Hendrik

Prof. Dr. Bernard Hendrik Slicher van Bath1 [1. sinds 1933 titulair heer van Bath, de titel van ambachtsheer van deze Zeeuwse plaats had hij van zijn grootvader (Adriaan Pieter Slicher Heer van Bath (Middelburg, 1838 – Aalten, 1933) geërfd.] (Leeuwarden, 12 februari 1910 – Wageningen, 27 september 2004), Hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis Rijks-Universiteit Groningen (1948-19552 [2. Catalogus Professorum Academiae Groninganae]), Benoemd op 13 november 1976 tot bijzonder Hoogleraar Geschiedenis Universiteit Leiden (1 nov. 1976 -1 nov. 19813 [3. Hoogleraren Universiteit Leiden]). Zn van Willem Antonie Slicher (1881-1968), legerofficier en Johanna Geertruid Becking (1883-1931). Gehuwd op 30 mei 1941 te Utrecht met Jacoba Petronella (Koos) de Jong (Dubbeldam, 8 september 1918 – Wageningen, 21 maart 2009), dr. van Teije de Jong (1882-1938), arts en Jacoba Antoinette Eijkman (1885-1928). Dit huwelijk bleef kinderloos.

Promoveerde Cum laude op 20 november 1945 bij prof. dr. Jan M. Romein tot doctor in de letteren aan de Universiteit van Amsterdam op een dissertatie: Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland.4 [4. Album Academicum UVA]

Over Bernard Hendrik Slicher van Bath:
 
– Ketelaar, E. (2004). In memoriam Bernard Slicher van Bath (1910-2004). Archievenblad, 10, 10-13.
– Klein, P. (2004). In memoriam Bernard Hendrik Slicher van Bath (1910-2004).
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 119 (4), 594-597.
– Kooij, P. (2006). Bernard Hendrik Slicher van Bath, Leeuwarden 12 februari 1910 – Wageningen 27 september 2004. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2004-2005, 100-108.
– Kuys, J. (2007). Bernard Hendrik Slicher van Bath. In I.D. Jacobs (Eindred.), Biografisch Woordenboek Gelderland, 6 (pp. 114-118). Hilversum: Verloren.
– Kooij, P. (2008) Slicher, Bernard Hendrik (1910-2004). In Biografisch Woordenboek van Nederland, 6 (pp.)
 
 
Werken van Bernard Hendrik Slicher van Bath:
 
– Slicher van Bath, B.H. (1940). De naam Wageningen in verband met de oudste geschiedenis van deze stad’. Bijdragen en mededeelingen Gelre, 43, 153-164.
– Slicher van Bath, B.H. (1941). Thomas Walraven van Arkel, heer van Ammerzoden, Well, Wordragen, ter Lucht en Ypelaar, de laatste van zijn geslacht’. Bijdragen en mededeelingen Gelre, 44, 77-86.
– Slicher van Bath, B.H. (1945). Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland.5 [5. 2 delen. Ongewijzigde herdrukken Arnhem 1972, 1977.] (Proefschrift). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Slicher van Bath, B.H. (1946). Manor, mark and village in the Eastern Netherlands. Speculum, 21, 115-128.
– Slicher van Bath, B.H. (1946). Verslag betreffende de eventueele heruitgave van het Oorkondenboek van Gelre en Zutfen. Bijdragen en mededeelingen Gelre, 48, xxi-xxvi.
– Slicher van Bath, B.H. (1947). Geschiedenis van de nederzettingen in de Graafschap Zutphen, Bijdragen en mededeelingen Gelre, 48, 29-76.
– Slicher van Bath, B.H. (1948). Boerenvrijheid.6 [6. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar in de Sociale en Economische Geschiedenis aan de Rijks-Universiteit te Groningen op 13 november 1948.] Groningen/Batavia: J.B. Wolters.
– Slicher van Bath, B.H. (1949). Herschreven Historie. Schetsen en studiën op het gebied der Middeleeuwse Geschiedenis.7 [7. De hier verzamelde schetsen en studiën zijn geschreven in de jaren 1941 tot en met 1948. Er bevinden zich vijf lezingen onder; enkele in de oorlogstijd geschreven beschouwingen – toen het houden van lezingen onmogelijk was – deden dienst als brieven van omzending om met vrienden en bekenden nog enig geestelijk contact te houden. 2e dr. 1978; Arnhem: Gijsbers & van Loon.] Leiden: E.J. Brill.
– Slicher van Bath, B.H. (1950). Mutabiliteit en continuiteit.8 [8. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van tijdelijk buitengewoon hoogleraar in de agrarische-economische en sociale geschiedenis aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op 16 october 1950.] Groningen/Djakarta: J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij n.v.
– Slicher van Bath, B.H. (1952). Het archief van de kelnarij van Putten. ’s-Gravenhage: [z.n.]
– Slicher van Bath, B.H. (1957). Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland in Overijssel. Assen: van Gorcum.
– Slicher van Bath, B.H. (1960). De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850).9 [9. Aula 565, 3e dr. 1976, 6e dr. 1987.] Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.
– Slicher van Bath, B.H. (1963). De oogstopbrengsten van verschillende gewassen, voornamelijk granen, in verhouding tot het zaaizaad, ca. 810-1820. A.A.G. Bijdragen, 9, 29-126.
– Slicher van Bath, B.H. (1963). Yield rations, 810-1820. A.A.G. Bijdragen, 10, ?.
– Slicher van Bath, B.H. (1964). Studiën betreffende de agrarische geschiedenis van de Veluwe in de middeleeuwen’. A.A.G. Bijdragen, 11, 13-78.
– Slicher van Bath, B.H. (1964). Hoven op de Veluwe. Agronomisch-historische bijdragen, 6, 167-204.
– Slicher van Bath, B.H. (1965). Les problèmes fondamentaux de la société pré-industrielle en Europe occidentale. Une orientation et un programme. A.A.G. Bijdragen, 12, 3-46.
– Slicher van Bath, B.H. (1970). Twee socciale stratificatie’s in de agrarische maatshappij in de pre-industrile tijd. A.A.G.10 [10. Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwhogeschool Wageningen.] Bijdragen, 15, 65-74.
– Slicher van Bath, B.H. (1970). Vrijheid en lijfeigenschap in agrarisch Europa (16e-18e eeuw). A.A.G. Bijdragen, 15, 75-104.
– Slicher van Bath, B.H. (1970). Constante, fuctuerende en variabele factoren in de productie en consumptie van agrarische goederen in de pre-industriële maatschappij. A.A.G. Bijdragen, 15, 105-117.
– Slicher van Bath, B.H. (1970). Oogsten, klimaat en conjunctuur in het verleden. A.A.G. Bijdragen, 15, 118-133.
– Slicher van Bath, B.H. (1970). De paleodemografie. A.A.G. Bijdragen, 15, 134-201.
– Slicher van Bath, B.H. & Eijken, E.D. [1970]. Gijsbert Johan ter Kuile: Een biografie en overzicht van zijn geschriften aangeboden aan mr. G.J. ter Kuile ter gelegenheid van zijn aftreden als rijksarchivaris in de provincie Overijssel. [z.p]: [z.n].
– Slicher van Bath, B.H. (Red.) (1970). Geschiedenis van Overijssel.11 [11. Ongewijzigde heruitgave, 1979. Zwolle: Waanders.] Deventer: Kluwer.
– Slicher van Bath, B.H. (1970). Welvaart op wankele basis: De Sociaal-Economische omstandigheden gedurende de Middeleeuwen. In Prof. dr. B.H. Slicher van Bath, G.D. van der Heide, dr. C.C.W.J. Hijszeler, dr. A.C.F. Koch, mr. E.C. Maschewski & drs. E. Vroom (Reds.), Geschiedenis van Overijssel (pp. 93-105). Deventer: Kluwer.
– Slicher van Bath, B.H. (1970). Landbouw, Textiel en Turf. In Prof. dr. B.H. Slicher van Bath, G.D. van der Heide, dr. C.C.W.J. Hijszeler, dr. A.C.F. Koch, mr. E.C. Maschewski & drs. E. Vroom (Reds.), Geschiedenis van Overijssel (pp. 154-167). Deventer: Kluwer.
– Slicher van Bath, B.H. (1970). Van vrije naar gebonden economie. I. Algemene beschouwingen. In Prof. dr. B.H. Slicher van Bath, G.D. van der Heide, dr. C.C.W.J. Hijszeler, dr. A.C.F. Koch, mr. E.C. Maschewski & drs. E. Vroom (Reds.), Geschiedenis van Overijssel (pp. 192-198). Deventer: Kluwer.
– Slicher van Bath, B.H. & Oss, A.C. van (1978). Geschiedenis van maatschappij en cultuur. Baarn: Ambo.
– Slicher van Bath, B.H. (1978). Bijdragen tot de agrarische geschiedenis.12 [12. Het Wetenschappelijke Boek 624.] Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.
– Slicher van Bath, B.H. (1978). Geschiedenis: theorie en praktijk,13 [13. Aula Pocket no. 625. Artikelen over de grondslagen van de geschiedenis. Wat is de inhoud van de geschiedwetenschap, welke de richting van het historisch onderzoek?] Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.
– Slicher van Bath, B.H. (1978). De veelvormige wereld van Spaans Amerika.14 [14. Inaugurele rede uitgesproken aan de Universiteit Leiden op 3 maart 1978.] Leiden: Universitaire Pres.
– Slicher van Bath, B.H. (1979). Spaans Amerika omstreeks 1600. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.
– Slicher van Bath, B.H. (1981). Bevolking en economie in Nieuw Spanje (ca 1570-1800). Amsterdam/Oxford: North-Holland Publishing Company.
– Slicher van Bath, B.H. (1981). Tussen kerk en staat ligt de vrijheid.15 [15. Enkele overwegingen bij het einde van het bijzonder hoogleraarschap in de economische en sociale geschiedenis van Latijns Amerika vanwege het Leids Universiteitsfonds 30 september 1981.] [S.l. : s.n.]
– Slicher van Bath, B.H. (1983). ‘Buurschap en markgenootschap, opnieuw beschouwd’. Ons Waardeel, 83/84, 129-133.
– Slicher van Bath, B.H. (1983). Geschiedenis tussen kritiek en illusie.16 [16. Inaugurele rede bij de aanvaarding van de L.J. Rogier-leerstoel vanwege de Stichting het Nuyensfonds aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 25 maart 1983.] Nijmegen: Katholieke Universiteit.
– Slicher van Bath, B.H. (1986). Bouwer aan de Brabantse historie vijfentwintig jaar hoogleraar.17 [17. Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt.] Bewogen, ?, IX-XX.
– Slicher van Bath, B.H. (1989). Indianen en Spanjaarden. Een ontmoeting tussen twee werelden, Latijns Amerika 1500-1800.18 [18. Ooievaarpocket nr. 288. 2e dr. 1992.] Amsterdam: Bert Bakker.
– Slicher van Bath, B.H. (1998). De bezinning op het verleden in Latijns Amerika, 1493-1820. Auteurs, verhalen en lezers. Groningen: Uitgeverij Reco.
– Slicher van Bath, B.H. (1998). Leven met het verleden.19 [19. Hierin op pag. 75-95 een lijst van publicaties over de jaren 1940-1997.] Groningen: Uitgeverij Reco.

 
– Hul, R.M. van ’t. (febr., 2020). Bibliografie Prof. Dr. Bernard Hendrik Slicher van Bath (Leeuwarden, 12 februari 1910 – Wageningen, 27 september 2004).

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.