Onthaal van Prins Maurits te Hasselt

ONTHAAL

VAN

PRINS MAURITS

TE HASSELT.

 

Wthgaue van de Costen gedaen den Xe decembris XVc negentich opten intreen ende den maeltyt van de Extie heeren Maurys graue van Nassau.
Alsoe nyemande van de weerden ende borgeren wolde aennemen die maeltyt wthterichten ende daer ome scepenen ende raede door enige vrouwen alle die noottrufften selfss moesten bestellen door administratie ende ten huese van Cornelys Jansz. soe iss dessalfs rekenynge geholden van alle cleyne parceelen met Cornelys Jansz ende hem ter oirsaeke ende tot betalinge van dien gelanget ende betaelt die some van dréén negentich guld IX st., noch naderhant hem ter cause vscr betaelt X G Guld XI st.
Tot dselue maeltyt van vrouw Wyllems gecoft vyff ancker rynsche wyn die aem voer XXXIX dalers.

[]

Item alsdoe betaelt Albert Koeninck voer een halve tone van syn beste bier III Car. gul.
Noch betaelt Aan Herman Gherytsz voer den vergulden kroes die by scepenen ende raede den X decembris syn Excellentie graeue Mauris van Nassau opten intreen van syn gouuernement werde van wege der stadt ter eeren geschoncken, tweeten voer allen fatsoen ende het vergulden ende maellen de som van Ic LXXII gl guld. XII st
betaalt Adam Willicken Cock van Cornput van het coecken op desen maeltyt XII Car gul.
Item betaelt Wyllem Hendricx voor het Losement en teringe van Synder Extie Forier XX st.
Item voer de teringe van de drie trawanten ten huese van Euerwyn Dercks II gl gl II st.
Item gegeuen den maeghden die in die coecken hadde helpen arbeyden ende daer na alle tynwerck schuerden dree dalers.
Item als doe betaalt voer twee torsen an Pelgriem busch te Zwolle twee dalers.
Item betaelt een tromslager die mede voer het burger Venlyn ginck als synder Extie inquam I daler.
Item betaelt voer III doesyn roemers II doesyn bierglasen IIII gl gl X st.
Voer haesenoeten XII st item van de wyn ant scip brengen VI st.

F. A. Ebbinge Wubben.

Category(s): Hasselt

Comments are closed.