Vernieling van wapens enz. te Kampen bevolen, 1798


VERNIELING VAN
WAPENS ENZ. TE KAMPEN BEVOLEN, 1798.

_______

     Zoo als bekend is was men in de dagen van „vrijheid, gelijkheid en broederschap” er bizonder op uit om alle teekenen van adeldom en rang te verwijderen. Te Kampen bleef men te dien opzichte ook niet ten achteren, blijkens onderstaande publicatie, en dat er ook inderdaad gevolg aan is gegeven bewijzen de geschondene grafsteenen in de kerken dezer stad, helaas maar al te zeer. Het bedoelde stuk luidt aldus:

Den 22 Maart 1798.
en dezer maand Maart, is gelast om te vigileeren op de stipte executie van gemelde publicatie, waarbij onder anderen is vastgesteld, dat vóór den 15en April aanstaande alle wapenborden, eergestoeltens en andere tekenen van onderscheiding uit de kerken moeten zijn weggenomen, dat zij, ter voldoening daarvan in zooverre de eergestoeltens en andere uiterlijke distinctie teekens aangaat, reeds aan de respectieve kerkmeesteren heeft gedemandeerd, zonder daaronder tot nog toe begrepen te hebben de wapenen welke op de zarken van de graven zijn uitgehouwen, of andere distinctive teekenen die zig daarbij bevinden, teneinde de eigenaren daarvan die zulks mogten goedvinden, gelegenheid te geven zulks zelfs te laten doen.1 [1. Dig. Nov. VI bl. 150.])

N. U.          

 
– Uitterdijk, J.N. (1874). Vernieling van wapens enz. te Kampen bevolen, 1798. BtdGvO, 1,, 84.

Category(s): Kampen

Comments are closed.