8. Literatuurlijst


Lijst van gebruikte literatuur.

Assink, J., R. van Beek, H. Hasselt, Materiële nalatenschap van Zwolse fraters en scholieren. Een archeologisch onderzoek in één van hun huizen. In: J. Hagendoorn, I. Wormgoor, Domus Parva, het eerste huls van de Moderne Devoten te Zwolle. Zwolle 1987, p. 19-56.

Atlas van Stolk, cat. no.5133. Leeuw in schutting, door J. Pantekoek, 1793.

Baart, J.M., W. Krook, A.C. Lagerweij et al. Opgravingen In Amsterdam, twintig jaar stadskernonderzoek. Amsterdam 1977.

Baart, J.M., W. Krook, A.C. Lagerweij. Opgravingen aan de Oostenburgermiddenstraat. In: J.B. Kist, et al. (red.), Van VOC tot Werkspoor. Utrecht 1986 p. 83-151.

Baart, J.M., W. Krook, A.C. Lagerweij. Italiaanse en Nederlandse witte faience (1600-1700) In: Mededelingenblad NVVC nr. 138, 1990-2, p. 4-48.

Baart, J.M., Verassende vondstentijdens archeologisch onderzoek op Waterlooplein. In: Werk in uitvoering 33, nr. 6, 1983, p. 84-91.

Bartels, M.H. Archeologisch onderzoek in de stadskern van Hasselt. In: H.C. Clevis (red.) Informatieblad archeologie Hasselt. Zwolle 1991.

Baumgärtner, E., I. Krueger. Phönix aus Sand und Asche, Glas des Mittelalters. München 1988.

Beek, R. van, Meten in de marke, het verhaal van een marke die niet bestond. In: VMORG 91. 1976.

Beek, R. van, Vilsteren, V.T. van, et al. Van Karel de Grote tot Karel V, een archeologisch onderzoek in Zwolle, in: A.C. Koch et al. Zwolle in de middeleeuwen; onderzoekingen naar een vroegstedelijke samenleving. Zwolle 1980, p. 4-93.

Beek, R. van, Burcht en bezit; een onderzoek naar het onroerend goed van de familie Van Voorst in de 14e eeuw. In: J.G.N. Renaud, A.D. Verlinde et al. Het kasteel Voorst, macht en val van een Overijsselse burcht. Zwolle 1983 (Werken VMORG 36), p. 144-160.

Beek, R. van, V.T. van Vilsteren. Stadskernonderzoek in de amateurarcheologie. Westerheem 34. 1985, p. 124-140.

Beek, R. van, Het embryo van Kampen, in: Kamper Almanak 1991. p. 163-175.

Beens, H., Erfgoed der vaderen, een cultuurhistorische beschrijving van de stad Genemuiden. Genemuiden 1983.

Bezemer, L., Breuk of wederkeer, Afscheiding in Hasselt (1835-1869). Hasselt 1986. (MO-scriptie Zwolle).

Blackman, D.R., G.G. Betts. Concordanta Tacitea, A concordance to Tacitus. Hildesheim 1986 (2 delen).

Blok, D.P., De Franken in Nederland, hun optreden in het licht der historie. Bussum 1974.

Blok, D.P. De plaatsnaam Windesheim. In: F.C. Berkenvelder, H. Bloemhoff. R.Th.M. van Dijk (red.) et. al., Windesheim, Studies over een Sallands dorp bij de IJssel. Kampen 1987. (Studies van de IJsselakademie 48) p. 15-16.

Braaksma, A.M. et al. Quadam narratio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversalls aliis sub diversis episcopis Tralectensis. Amsterdam 1977. p XXVII-XXXIII.

Brake, W.P. te, Revolutionary conflict in the Dutch republic. The patriot crisis in Overijssel 1780-1787. Ann Arbour, Mn. VS., 1980 (Dissertatie 1977).

|pag. 65|

Brake, W.P. te, Revolution and the rural community in the eastern Nethedands.. Amsterdam 1980 (Euromed workingpaper).

Bruijn, A. Die mittelalterliche keramische Industrie in Schinveld. In: BROB 1960-61, p.
462-507.

Brugmans I.J., De arbeidende klasse in de 19e eeuw, 1813-1870. Utrecht 1925.

Braun, K., A. Zwart, F. Dony (red.), Elseviers boerenantiekboek. Amsterdam 1982.

Bijkerk, L., H. Brouwer, J. Veen. De stoomtrams van Friesland en Noordwest Overijssel. In: Trams en tramlijnen 12. 1972. p. 72-79.

Carmiggelt, A., H. van Gangelen, G. Kortekaas, W van Zeist. Uitgeput huisraad. Twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perspectief. Groningen 1987.

Carmiggelt, A., V.L.C. Kersing (red.). Een beeld van een vondst. Haagse archeologische vondsten in particulier bezit. in: VOM-reeks 1991-4. 1991.

Carver, M. Underneath English towns, Interpreting urban archaeology. Londen 1987.

Clevis, H. Nijmegen: Investigations into the historical topography and development of the lower town between 1300-1500. In: BROB 37, 1987, p. 275-388.

Clevis, H., J. Kottman. Weggegooid en teruggevonden; Aardewerk en glas uit Deventer vondstcomplexen, 1375-1750. Urk 1989.

Clevis, H., J. Thijssen. Kessel, huisvuil uit een kasteel. In: Mededelingenblad NVVC 136, 1989-4. 1989.

Clevis, H., P. Kleij. Het Zwols Celehuisje. In: Zwols Historisch Tijdschrift 1990-3.

Clevis, H., M. Smit, M. Verscholen in vuil. Archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925. Urk 1990.

Clevis, H., Nijmegen; Investigations into the historical topography and development of the lower town between 1300 and 1500. Proefschrift RUU, 1991 (2 delen)

Coysh, A.W., R.K. Henrywood. Dictionary of blue- and white printed pottery, 1780-1880. Woodbridge 1982.

Driesch, K. von den, Handbücher der Ofen-, Kamin- und Takenplatten im Rheinland. Keulen 1991.

Douw, L., W. Fritschy, Oost Nederland In de negentiende eeuw: Het moderniseringsproces in Drenthe, Overijssel en Gelderland in de 19e en vroeg 20e eeuw. Amsterdam 1988. (Regionale geschiedenis van Nederland 3.)

Drok, W.J. Het landschap van Genemuiden. Kampen 1985. (Publicaties van de Usselacademie 28).

Ebbinge Wubben, F.A., Maagdenklooster te Hasselt. In: Overijsselse almanak voor oudheden en letteren. 16e jaargang 1851. Deventer 1850. p. 122-146.

Ensink, J., Hasselt, “de Herderin”. In: De IJsselakademie 9. 2. Kampen 1986. p. 35-41.

Ente, P.J., Het ontstaan van de bodem van de IJssel-Vecht “delta”: West Overijssel, Noordveluwe, Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland in: Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht 1. 1977. p. 6-15.

|pag. 66|

Eijken, E.D., De staten in wording tot aan het breukjaar 1578. In: E.D. Eijken, A.J. Mensema, A.J. Gevers et al. In alle Staten, vierhonderd jaar provinciaal bestuur in Overijssel. Zwolle 1978. p. 7-31.

Eijken, E.D., F.D. Zeiler, F.C. Berkenvelder et. al., Veldnamen in Hasselt. In: VBORG, Veldnamen in Overijssel 1, Zwolle 1980.

Exalto ’d Almaras, Deductie voor de regeringe der stad Hasselt. Hasselt 1786.

Formsma, W.J., De oude archieven der gemeente Hasselt. Assen 1959.

Formsma, W.J., A.J. de Raat-Giljam., De oude archieven der Gemeente Hasselt, deel 2. Regesten van de brieven tot 1577. Lijst van afzenders en geadresseerden van brieven 1577-1599. Typescript. Zwolle 1981.

Franken, M.A.M., De achtergronden van de Overijsselse patriottenbeweging. In: OHB, 102e stuk. 1987. (tekst lezing VBORG 8-11-1986).

Frijhoff, W., De Heilige Stede. In: F. Pereboom et al. Uit de geschiedenis van Hasselt. Kampen 1982.(IJsselakademie 15.) p. 17-30.

Frijhoff, W., Geloofsleven, politiek en maatschappij. Hypothesen over de middeleeuwse oorsprong van de Heilige Stede van Hasselt (Ov.), In: Volkskundig Bulletin 6. Amsterdam 1980. p. 1-25.

Gerrits, J., Hasselt in grootmoeders tijd. Zaltbommel 1986.

Gevers, A.J., A.J. Mensema., De staten als souverein van Overijssel, 1578-1795. In: E.D. Eijken, A.J. Mensema, A.J. Gevers et al., In alle Staten, vierhonderd jaar provinciaal bestuur in Overijssel. Zwolle 1978. p. 31-77.

Gevers, A.J., Mensema, A.J., De Havezaten van Salland en hun bewoners. Alphen a.d. Rijn 1983. p. 151-175.

Goubitz, O., Vijf eeuwen schoeisel uit Dokkumer grond. In: Jaarverslag streekmuseum. Het Admiraliteitshuis 1990. Dokum 1990, p. 37-52.

Groothedde, M., Zutphen, de ruimtelijke ontwikkeling van een vroege stad. Amsterdam 1991. (IPP-scriptie).

Groen, R., De ontwikkeling en geschiedenis van het pand Hoogstraat-Raamstraat te Hasselt. (Stageverslag RDMZ 1985)

Gysseling, M., Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Brussel 1960.

Gysseling, M., Wat betekent de naam Zwolle? In: A.C. Koch et al. Zwolle in de middeleeuwen. Zwolle 1980.

Halbertsma, H., Hasselt. In: Nieuwsbulletin KNOB, 1963, kolom 177-179.

Halbertsma, H., Hasselt. In: Nieuwsbulletin KNOB, 1964, kolom 243-244.

Halbertsma, H., Oudheidkundig onderzoek St. Stephanuskerk Hasselt. ROB Oudheidkundige documentatie. RCC vd 9800241.

Halbertsma, H., Vollenhoves oudste historie in het licht der kerk-opgravingen. In: M.C. Verhoeven-Zwaan en I. Zwiers-Kluvers (red.) De grote kerk van Vollenhove door de eeuwen heen. Zwartsluis 1974. p. 13-24.

Hammel, R., Hauseigentum im spätmittetalterlichen Lübeck, Methoden zur sozial- und wirtschafgeschichtlichen Auswertung der Lübecker Oberstadtbuchregesten. In: LASK 10. 1987. p. 85-300.

|pag. 67|

Hänel, E., H. Gansohr (red.) Siegburger Steinzeug. Keulen 1987.

Hoefner, F.A., Aanteekeningen omtrent Hasselt. In: Berichten KNOB 1926, 3e serie, 6e jaargang. Utrecht. p. 94-109.

Hurst, J.G., D.S. Neal, H. van Beuningen. Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650. In: Rotterdam Papers VI. Rotterdam 1986.

Huytker, J.G., Staphorst, een onderzoek naar de verplaatsingen van de dorpen Rouveen en Staphorst. Staphorst 1978.

Isenberg, G., Zur Siedlungsentwicklung an der Bäckerstraße nach den Befunden der Ausgrabungen 1973-1979. In: H. Polenz, E. Waterstrat (red.) Ausgrabungen in Minden. Münster 1987. p. 15-30.

Jans, E., Burgerhuizen tussen IJssel en Eems, 1400-1850. Zwolle 1974. p. 127-131.

Jansen, H.L., The dating and typology of the earliest Siegburg stoneware in the Netherlands. In: BAR, International series 440. 1988. p. 311-333.

Jappe Alberts, W., De middeleeuwen staatkundig beschouwd. In: B.H. Slicher van Bath, G.D. van der Heide, C. Hijszeler et al.(red.), Geschiedenis van Overijssel. Deventer 1970. p. 61-68.

Keene, D., The use of documentary sources in studying the topography and archaeology of medieval London. In: LASK 7. 1983. p. 77-84.

Klijn, E.M., H.G. van der Meyden. Partijstrijd in ceramiek. Herinneringen aan Patriotten en Prinsgezinden. In: E.A. Dijk De wekker van de Nederlandse natie, Joan Derk van der Capellen 1741-1784. Zwolle 1984. p. 88-98.

Klooster, ten, M., Ten Klooster, de kooikersfamilie uit het Zwartewaterklooster, een stamboom onderzoek van de vier families ten Klooster. 1989 (z.p.) p. 32-109.

Koekoek, J., M. Buit, De Münsterse oorlog. In: Hasselt Historiael 1990-1, I, p. 14-15., 1990-2, II, p. 16-19., 1990-3, III, p. 8-11., 1990-4, IV, p. 13-16., 1991-1, V, p. 20-23. 1991-2, VI, p., 1991-3, VII, p. 6-8. 1991-4, VIII, p. 6-11., 1992-1, IX, p. 19-21.

Kolmschate, G.J. van, J. Hove, J. Hagedoorn, P. Datema. Een groot en deftig dorp. Zwartsluis tot 1800. Kampen 1991.

Korf, D. Nederlandse majolica. Haarlem 1981.

Kossmann-Putto, J.A., F.J. Kossmann. Het ontstaan van Kampen. In: Historisch Geografisch Tijdschrift 1989-1. p. 1-9.

Kossmann, F., J.A. Kossmann-Putto. Kampen en essen. In: Kamper Almanak 1991. p. 124-162.

Kottman, J., Glasvondsten uit Kampen. In: H. Clevis, M. Smit. Verscholen in vuil. Urk 1990. p. 59-70.

Kottman, J., Flessen, glazen en een tazza. In: J. Thijssen. Tot op de bodem uitgezocht. Urk 1991. p. 33-40.

Krikke, J., Het beheer van de goederen van het Zwartewaterklooster na de hervorming in Overijssel tot 1663. In: F. Pereboom, R. Bosch J.J.P. Boezeman, Uit de geschiedenis van Hasselt. Hasselt 1982 (Publikaties van de IJsselacademie 15). p. 57-68.

Kroes, J., Onvolledige opstrek op de Nederlandse zandgronden. Utrecht 1991. (Dissertatie RUU)

|pag. 68|

Kuile, E.H. ter, Noord en Oost Salland, Nederlandse Monumenten. Den Haag 1973. p. 24-46.

Kuile, G.J. ter, Oorkondenboek Overijssel, 797 AD-1350 AD. Zwolle 1963. (6 delen).

Laleman C., P. Ravesloot, R. van der Walle. De Sint Pieterabdij te Gent, deel 2. Gent 1983.

Lucassen, J., Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief, 1600-1900. Gouda 1984.

Mars, A. Genneps aardewerk. Gennep 1991.

Mijnhardt, V.W., N.L.F. van der Sas. De revolutie van de Patriotten. In: F. Grijzenhout, Voor Vaderland en Vrijheid. Amsterdam 1987. p. 7-27.

Moerman, H.J., Oost-Nederlandse plaatsnamen. In: Nomina Geographica Neerlandica 7. Leiden 1930. p. 1-49.

Moerman, H.J., Nederlandse plaatsnamen. Leiden 1956.

Pas, W. van der, Bronnen voor een studie naar de laatmiddeleeuwse organisatie van het waterschap Mastenbroek na de verdeling van 1364. Overzicht en ordening van de waterschapsregisters, waterschapsrechten en brugregistraties. Typescript 1991. In druk.

Pereboom, F., Westerhof, D., Het Mariaklooster. In: F. Pereboom, R. Bosch, J.J.P Boezeman, Uit de geschiedenis van Hasselt. Kampen 1982. p. 30-48.

Polling, A., Maastrichtse ceramiek, merken en dateringen. Lochem 1989

Post, R.R., De kerk in het midden; de middeleeuwse kerk. In: Slicher van Bath, G.D. van der heide, C. hijszeler et al. (red.). Geschiedenis van Overijssel. Deventer 1970. p. 94-106.

Reineking von Bock, G., Steinzeug. Keulen 1971. (Kataloge des Kunstgewerbemuseums Köln. Band 4.).

Reitsma, R., The nobles in the estates of Overijssel. Typescript VU.

Reitsma, R., Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch republic, the estates of Overijssel 1566-1600. Proefschrift VU. Amsterdam 1962.

Ridderinkhof, E.H., Hasselt aan het Zwartewater. In: Overijssels Jaarboek 1955. Zwolle 1955.

Rinaldi, M., Kraakporcelain, a moment in the history of trade. Londen 1989.

Sarfaty, H., Dutch towns in the formative period (AD 1000-1400). The archaeology of settlement and building. In: J.C. Besteman, J.M. Bos, H.A. Heidinga (red.) Medieval Archaeology in the Netherlands. Assen 1991. p. 183-198.

Sarfaty, H., Stad en archeologie. In: H. Sarfaty, Verborgen steden. Amsterdam 1990. p. 7-40.

Sas, N.C.F. van der, Opiniepers en politieke cultuur. In: F. Grijzenhout. Voor vaderland en vrijheid. Amsterdam 1987. p. 97-130.

Schaap, J.W., Hasselt en zijn verbindingen met het achterland in de middeleeuwen. In: VMORG 93, 1978. p. 41-52.

Schama, S. Overvloed en onbehagen. Amsterdam 1989.

Schmidt, F.W., Hasselt. In: OHB, 99e stuk, 1984. p. 197-209.

|pag. 69|

Schmidt, F.W., De bevolking van Hasselt in het begin van de zestiende eeuw. Een onderzoek naar de relatie tusen demografische en economische ontwikkelingen van de stad. Zwolle 1981.

Schmidt, F., Sociaal-economische ontwikkelingen tussen 1500 en 1800. In: F. Pereboom R. Bosch, J.P.P. Boezeman (red). Uit de geschiedenis van Hasselt. Kampen 1982. p. 49-56.

Schonewille, P. Tupan, H.R. et al., Oude grieven, nieuwe idealen: Patriotten in Drenthe 1760-1787. 1987. Assen 1987. (Publikatie Drents Museum).

Schönfeld, M. Nederlandse waternamen. Amsterdam 1955.

Schotten, J., Opnieuw 12e eeuwse bewoningssporen 1e Cotmschate (gem. Deventer). In: Westerheem 39-4. 1990. p. 162-168.

Schrier, D.M. van der, Zedemuden. In: De Mars 22. 1974. p. 80-84.

Schrier, D.M. van der, Gevolgen van de bodemdaling in vroegere eeuwen voor de waterhuishouding in West-Overijssel in het algemeen en in de omgeving van Hasselt in het bijzonder. In: VMORG. 1975. p. 5-22.

Schrier, D.M. van der, De verplaatsingen van Staphorst en Rouveen. In: Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht 1. 1977. p. 35-45.

Schrier, D.M. van der, Rivieren en beken in Overijssel. Zwolle 1978.

Slicher van Bath, B.H., Een samenleving onder spanning, geschiedenis van het platteland van Overijssel. Assen 1957.

Slicher van Bath, B.H., Welvaart op wankele basis: de sociaal-economische omstandigheden gedurende de middeleeuwen. In: Slicher van Bath, B.H. G.D. van der Heide, C. Hijszelaar et al. (red.), Geschiedenis van Overijssel. Deventer 1970. p. 93-105.

Smit, M., Houten huizen worden stenen hulzen. In: H. Sarfaty. Verborgen Steden. Amsterdam 1990. p. 75-77.

Smit, M., Opgraving Kokpanden. In: Informatieblad monumentenzorg en archeologie in Kampen 1. Kampen 1991.

Teding van Berkhout Jr., P.J., Register op het Oud Archief van Hasselt. In: VBORG 4. Zwolle 1883.

Thijssen, J., Van huisvuil tot museumstuk, vondsten uit een afvalput aan de Nonnenstraat. Nijmegen 1981.

Thijssen, J., R.M. van Dierendonck, H.J.M. Meijers et al., Een burgerfamilie in de Smidstraat, 1760-1840. Nijmegen 1984.

Thijssen, J., De analyse van 17e- en 18e eeuws aardewerk uit vondstcomplexen van het Waterlooplein te Amsterdam. In: Bulletin KNOB 84, 2-3. p.113-119.

Thijssen, J., Tot op de bodem uitgezocht. Glas en ceramiek uit een beerput van de “Hof Batenburg“ te Nijmegen, 1375-1850. Urk 1991.

Top, M., Meppel in de Middeleeuwen. In: M.A.W. Gerding, J. Bieleman, P. Brood et al., Geschiedenis van Meppel. Meppel 1991.

Verlaan, T.G., De restauratie van de Hoogstraat 33 te Hasselt. In: Jaarverslag Hendrik de Keyser 54. 1972. p. 17-19 en 26-39.

Verlinde, A.D., Hasselt. In: ROB Jaarverslag 1983. 1983. p. 64-65.

|pag. 70|

Verlinde, A.D., Vondsten uit Voorst. In: J. Renaud, A. Verlinde et.al Het kasteel Voorst, macht en val van een Overijsselse burcht. Zwolle 1983. p. 37-66. (VBORG 36.)

Verlinde, A.D., Het kasteel Voorst; opgravingsplattegrond en reconstructies. In: J. Renaud, A.D. Verlinde et al., Het kasteel Voorst, macht en val van een Overijsselse burcht. Zwolle 1983. p. 17-36. (VBORG 36.)

Vervloot, J.A.J., J. Bording, Cultuurhistorisch onderzoek landinrichting “Rouveen” Wageningen 1985. (Stiboka rapport 1679.)

Verwijs, E., J. Verdam, Middelnederlands woordenboek deel 9. Den Haag 1929.

Waterbolk, H.T., O.H. Harsema., Medieval farmsteads of Gasselte (Province of Drenthe). In: Paleohistoria XXI. 1979. p. 227-264.

Westerhof, D., Enkele veld- en plaatsnamen. In: F. Pereboom, R. Bosch, J.J.P. Boezeman (red.) Uit de geschiedenis van Hasselt. Kampen 1982. p. 11 -16.

Westerhof, D., Regesten Archief Hasselt. De inventarisnummers 2 tot en met 21. Typescript. Hasselt 1984.

Westerhof, D., De indexen op het Oud archief van Hasselt 1 en 2. In: W.J. Formsma, A.J. de Raat-Giljam, De oude archieven der gemeente Hasselt deel 2, Zwolle 1981. p. 119-189.

Winter, P.J. van, De Hollandse tuin. In: Nederlands kunsthistorisch jaarboek 8. 1957. p. 29-121.

Wolde, J. de, Het verplaatsten van de dorpen Staphorst en Rouveen. Rouveen 1991.

Zanden, J.L. van, De opkomst van een eigenerfde boeren klasse in Overijssel 1750-1830. In: AAG 24. 1984. p. 105-130.

Zantkuijl, H.J. Reconstructrie van de behuizing op Smerenburg. In: L. Haquebord en W. Vroom, walvisvaart in de gouden eeuw. Amsterdam 1988. p. 67-79.

Zantkuijl, H.J., Bijzondere onderwerpen, de ontwikkeling van het Nederlandse woonhuis. Syllabus Bouwkunde TUD 179. Delft 1989.

Zeiler, F.D., Museumboek voor Overijssel. Baarn 1983.

Zeiler, F.D., Toegeslaghen, gemeten ende gedielt, een bijdrage tot de discussie over de ontginning van Mastenbroek. In: C. Streefkerk, S. Faber. (red) Ter Recognitie. Opstellen aangeboden aan prof. mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hilversum 1987.

Zeiler, F.D., Uit Zwolle’s geschiedenis. Zwolle 1990.

Zeiler, F.D., Een broek vol rieten, de pre- en protohistorie van de Mastenbroek. Typescript 1991. In druk.

MIP Hasselt, Monumenten inventaristie project. Inventarisatie jongere bouwkunst 1850-1940. Beschrijving Gemeente Hasselt. Zwolle 1988.

|pag. 71|

– Bartels, M.H. (1992). HASSELT, van Ae tot Zwartewater: Een uitwerking van het archeologisch onderzoek in de stadskern van Hasselt, provincie Overijssel. (doctoraalscriptie). Middeleeuwse archeologie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.