Overzicht van geraadpleegde werken


Overzicht van geraadpleegde werken

Archivalia

Archief Gemeente Staphorst

Inv. Nr. 132-138 Notulen van de gemeenteraad 1811-1862
Inv. Nr. 677 Gemeenteverslagen 1832-1850
Inv. Nr. 1031-1032 Kohieren van de hoofdelijke omslag over de jaren 1830, 1835, 1843 en 1860.
Inv. Nr. 1629-1631 Notulen van de subcommissie tot onderstand i.v.m. de watersnoodramp 1825-1826.

Volkstelling 1830
Bevolkingsregister 1840
Bevolkingsregister 1850-1860

Register van aangenomen familienamen 1811
Alphabetische tafels 1811-1820.
Tafels burgelijke stand 1811-1822.
Register van geboorten 1811-1862
Register van huwelijken 1811-1862
Register van overlijden 1811-1862
Tienjarige tafels van geboorten 1823-1892.
Tienjarige tafels van huwelijken 1823-1892.
Tienjarige tafels van overlijden 1823-1892.

Rijksarchief Overijssel

Bewaarder hypotheken/kadaster te Zwolle, 1832-1928.
Inv. Nr. 1221-1223 Hierin geraadpleegd de kadastrale gegevens van Staphorst in 1839.

Archief Nederlandse Hervormde Kerk Staphorst

Notulen kerkenraad Nederlandse Hervormde Kerk Staphorst 1825-1859
Lijsten met bedeelden door de diakonie 1829-1860.
Stukken betreffende de kerkvoogdij 1825-1860.

Archief Gereformeerde Kerk Staphorst

|pag. 96|

Notulen kerkenraad Christelijke Afgescheiden Gemeente, later Christelijke Gereformeerde Gemeente te Staphorst 1836-1860.
Lijst der gedoopte kinderen in de gemeente Staphorst 1836-1874.
Naamlijst der gestorvenen 1838-1874.
Lijst der Huwelijks-Verbintenissen 1843-1873.
Schrift met ontvangsten en uitgaven 1843-1873.

Literatuur

I Boeken

A., Mr. H. van, Herinneringen van vroeger en later leeftijd, en aan gedenkwaardige land- en tijdgenooten, ten vervolge op Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der 18e en de eerste helft der 19e eeuw (Tiel 1884).
Aa, AJ. van, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, II en VII (Amsterdam 1969).
Algra, H, Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden (zesde druk Franeker 1979).
Baarslag, J.H., De familie Tippe te Staphorst (Meppel 1991).
Beaufort, Henriëtte L.T. de, Gijsbert Karel van Hogendorp. Grondlegger van het Koninkrijk (Den Haag 1963).
Beekhuis, Jan, Al zulke dweepzieke scheurmakers. De afscheiding van 1822 en de Afscheiding van 1836 in Axel (Kampen 1989).
Beekum, J. van, ‘Gouverneur Mr. Jacob Hendrik Graaf van Rechteren van Appeltern’ In: Overijsselse portretten (Zwolle 1958) 233-281.
Bergh, G.C.J.J. van den, Staphorst en zijn gerichten. Verslag van een juridisch-antropologisch onderzoek (Meppel/Amsterdam 1980).
Berkhof, H., Geschiedenis der Kerk (Nijkerk 1950).
Bos, F.L., Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834,I-IV (Kampen 1939-1946).
Bos, F.L., Kruisdominees. Verhalen uit afgescheiden kring (2e druk Kampen 1982).
Bos, J, F.J. Hulst en P. Brood, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezathen en andere herenhuizen en hun bewoners (Assen 1989).
Bousema-Valkema, Henk en Anje, Voorlopige genealogie Balder uit Staphorst (Hoevelaken 1993).
Bouwman, H., De crisis der jeugd, eenige bladzijden uit de geschiedenis der Afscheiding (Kampen 1976).
Brugmans, I.J., Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1840 (’s Gravenhage 1976).
Brugmans, I.J., Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de 19e eeuw (Bussum 1978).
Cock, Hendrik de, Verzamelde Geschriften. 2 delen (Houten 1984 en 1986).

|pag. 97|

Deursen, A.Th van, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (tweede druk Franeker 1991).
Dunnink, A. e.a., Berichten uit de Meppeler Courant bevattende de jaargangen 1846 tot 1900 (Staphorst 1983).
Ebbinge Wubben, F.A., Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst, provincie Overijssel, met eenige oudheidkundige bijvoegselen (Groningen 1835).
Essen, J.L. van, ‘Heldring, de sociale kwestie en het Réveil’, in Idem, Een ziel van vuur: Opstellen over Groen van Prinster er en zijn omgeving (Leiden 1992) 49-67.
Gast, C. de, De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichhoven; godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena (Tilburg 1984).
Gerretson, C., ‘De Fonte Libertatis. De Afscheiding van 1834 en haar nationale betekenis’, in Idem, Verzamelde Werken, III (Baarn 1974) p. 53-69.
Gerretson, C., ‘Staatkundige gevolgen van de Afscheiding van 1834’, in Idem, Verzamelde Werken, VI, (Baarn 1976) p. 46-65.
Graaf, W. de, Een monument der Afscheiding. De geschiedenis van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Kampen 1955).
Griffiths, Richard en Dirk Jan Noordam, ‘De overheid en de economische en sociale ontwikkelingen van 1780 tot 1830’, in: Wantje Fritschy en Joop Toebes (red.), Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en natievorming tussen 1780 en 1830 (Nijmegen 1997) 157-184.
Groenman, Sj., Staphorst. Sociografie van een gesloten gemeenschap (Meppel 1947).
Groot, Aart de>, ‘Het vroegnegentiende-eeuwse Nederland’, in: W. Bakker e.a. (red.) De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis (Kampen 1984) 9-29.
Groot, Aart de, ‘Sociocultureel en godsdienstig leven in de Noordelijke Nederlanden 1813-circa 1840’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XI (Weesp 1983) 84-106.
Hille, H., Het was toen in een tijd van scheiden (Staphorst 1986).
Hille, H., ‘Verdeeldheid in de afgescheiden kerken’, in: F. Peereboom, H. Hille en H. Reenders ed., ‘Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers.. ’ De Afscheiding in Overijssel (Kampen 1984) 310-349.
Holtrop, P.N., ‘De Afscheiding – breekpunt of kristallisatiepunt’, in: W. Bakker e.a. (red.) De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis (Kampen 1984) 62-99.
De briefwisseling van J. R. Thorbecke, VI; 1853-1862, Hooykaas, G.J. en F.J.P. Santegoeds ed., Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie nr. 92 (Den Haag 1998).
Hooykaas, G.J., De politieke ontwikkeling in Nederland 1830-1840, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel XI (Weesp 1983) 306-314.
Huizinga, J.J., ‘Een gedeelde samenleving’, in: J.Th.M. Bank, J.J. Huizinga en J.T. Minderaa, Delta. Nederlands verleden in vogelvlucht, III (Groningen 1993).
Hulst, J., ‘Wij hebben somtijds droevig geleden’. Over de sociaal-economische situatie in Staphorst 1813-1830 (niet gepubliceerde scriptie).
Kikkert, J.G., Koning Willem III 1817-1890 (Utrecht 1990).

|pag. 98|

Kok, J., Meister Albert en zijn zonen. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Drenthe (Kampen 1984).
Kossman, E.H., De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, deel I (Amsterdam/Brussel 1986).
Kuiper, D.Th., De voormannen. Een sociaalwetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de Gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930 (Kampen 1972).
Lindeboom, A.M., Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding (Amsterdam 1984).
Meere, J.M.M. de, ‘Sociale verhoudingen en structuren in de Noordelijke Nederlanden 1814-1844’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XI (Weesp 1983) 384-416.
Modderman, A., De verhoudingen tussen de Afgescheidenen en de Hervormden 1837-1882. Een bronnenonderzoek aan de hand van Afgescheiden tijdschriften uit de periode 1837-1882. Niet-gepubliceerde scriptie Vrije Universiteit Amsterdam 1983.
Molhuysen, P.C. en P.J. Blok ed., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, I (Leiden 1911).
Molhuysen, P.C. en Fr.K.H. Kossmann ed., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, IX (Leiden 1933).
Mulder, L.H., De Afscheiding sociaal-wetenschappelijk benaderd in: A. de Groot en P.L. Schram, Aspecten van de Afscheiding (Franeker 1984) 84-104.
Mulder, L.H., Revolte der fijnen. De Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging (Meppel 1973).
Naamlijst van Drosten, kasteleins, richters en schouten in Overijssel, deel III. Het kwartier van Vollenhove (Zwolle RAO 1989).
Paasman, J.A., ‘Bestuurlijke en economische aspecten van 1813 tot omstreeks 1834’, in: Freek Peereboom, H. Rille en H. Reenders ed., ‘Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers..’ De Afscheiding in Overijssel (Kampen 1984) 25-43.
Poel, J.M. van der, ‘Landbouw in de Noordelijke Nederlanden 1770-1840’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XI (Weesp 1983) 159-182.
Poortman, J., De geschiedenis van de gemeente Staphorst (Groningen 1978).
Poortman, J., Geschiedenis van de Oosterboer (Meppel 1978).
Reenders, H., ‘Albertus C. van Raalte als leider van de Overijsselse afgescheidenen’, in: Freek Peereboom, H. Hille en H. Reenders ed., ‘Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers..’ De Afscheiding in Overijssel (Kampen 1984).
Rasker, A.J., De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw (Kampen 1974).
Redder, Grietje, Christelijke bevinding op weg naar de hemel van Grietje Redder (Hoogeveen 1866).
Roelfsema-van der Wissel, H.G., ‘Crull, Petrus Hofstede (1797-1871)’. In: Paul Brood en Willem Foorthuis, Drentse biografieën I. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten (Meppel/Amsterdam 1989) 34-35.

|pag. 99|

Romein, J. en A., De Lage landen bij de zee (vierde druk Zeist 1961).
Rüter, A.J.C., Rapporten van de gouverneurs in de provinciën 1840-1849 (Utrecht 1941).
Santegoets, Frank, ‘Het Verenigd Koninkrijk 1815-1830. Eenheid en scheiding’, in: Wantje Fritschy en Joop Toebes (red.), Het ontstaan van het moderne Nederland, Staats- en natievorming tussen 1780 en 1830 (Nijmegen 1997) 215-242.
Schelhaas, T.N. e.a., De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht (Kampen 1984).
Slicher van Bath, B.H., Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland in Overijssel (ongewijzigde herdruk Utrecht 1977/1e druk Assen 1957).
Sneller, Z.W., Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1795-1940 (Groningen/Djakarta 1951).
Spijker, W. van ’t, ‘Theologie en spiritualiteit van de afgescheidenen’, in: W. Bakker e.a. (red), De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis (Kampen 1984) 147-179.
Stegeman, B. en A. de Roos, Uit het verleden van Staphorst (1e druk Meppel 1897, heruitgave Meppel 1980).
Stokvis, P.R.D., De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847 (Leiden 1977).
Talen, K.H., Eenige mededelingen uit mijne levensgeschiedenis (Staphorst 1903).
Veenhof, C., Kerkgemeenschap en kerkorde. Kort overzicht van de strijd, gevoerd in de Afgescheiden Kerken tussen 1836 en 1840 over de Kerkgemeenschap en de Kerkorde (Amsterdam 1974).
Velde, M. te, ‘De vervolgingen’, in: D. Deddens en J. Kamphuis, Afscheiding- Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834 (Haarlem 1984) 151-180.
Verberne, L.G.J., Geschiedenis van Nederland in de jaren 1850-1925, I (Utrecht/Antwerpen 1957).
Verkade, W., Thorbecke als Oost-Nederlands patriot (Zutphen 1974).
Vree, J., ‘De Nederlandse Hervormde Kerk in de jaren voor de Afscheiding’, in: W. Bakker e.a. (red.) De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis (Kampen 1984) 30-61.
Weerden, J.S. van, Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de Afscheiding van 1834 (Groningen 1967).
Weitkamp, J.B., ‘De vervolgingen’ in: F. Peereboom, H. Hille en H. Reenders ed., ‘Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers..’ De Afscheiding in Overijssel (Kampen 1984) 198-309.
Wesseling, J., De Afscheiding van 1834 in Overijssel. 1 De Classis Zwolle (Groningen 1984).
Wieringa, W.J., ‘De Afscheiding en de Nederlandse samenleving’, in W. Bakker e.a. (red), De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis (Kampen 1984) 180-221.
Winkelwaardigheden: neringdoenden in Staphorst 1900-1950 (Staphorst 1994).
Wit, C.H.E. de, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848. Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode (Heerlen 1965).
Wolde, J. de, 350jaar Hervormde Gemeente Rouveen 1641-1991 (Meppel 1991)
Wolde, J. de, ‘De watersnood van 1825 (met een schets van de landbouw in de 19eVerzameld Werk. Staphorst-Rouveen (Staphorst 1990).
Zanden, J.L. van, De economische ontwikkelingen van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914 (Utrecht 1985).

|pag. 100|

II Artikelen uit periodieken

Baarslag, J.H., ‘Arbeidsconflict in Uhorst. Hogenkamp contra Van Schot’, ‘t Olde Stapperst, Kwartaalblad van de ‘Historische Vereniging in de gemeente Staphorst’, (OS) 9 (1988) 128-130.
Baarslag, J.H., ‘Groningers helpen Staphorst’, OS 10 (1989) 62-71.
Baarslag, J.H., ‘Inbraak bij Hendrik Bloemen’, OS 19 (1998) 74-78.
Baarslag, J.H., ‘Jan Pouwels Inberg ontslaat zijn knecht’, OS 13 (1992) 35-37.
Baarslag, J.H., ‘Jentje heeft het “aan het water”’, OS 10 (1998) 39-41.
Baarslag, J.H., ‘Staphorster schutters en de Belgische Opstand (1830-1839)’ OS 14 (1993) 85-95.
Baarslag, J.H., ‘Staphorst in de vorige eeuw’, OS 19 (1998) 64-73.
Baarslag, J.H., ‘Tentgeld’, OS 18 (1997) 8-11.
Baarslag, J.H., ‘Veen in “De Rieverst’”, OS 16 (1995) 145-150.
Baarslag, J.H., ‘Was vrouw Mussche een heks?’, OS 12 (1991) 128—129.
Baarslag, J.H., ‘Wie pleit om een koe…’, OS 14 (1993) 46-48.
Baarslag, J.H., ‘1828, een slecht jaar voor de boeren’, OS 13 (1992) 57-60.
Blikmans, G.J., ‘De schutterij van Almelo 1815-1907’. In: Overijsselse Historische Bijdragen. Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 110 (1995) 67-85.
‘Cruil, Hofstede Crull’, Nederlands Patriciaat, 12 (1922) 243-253.
Dekker, R.M., ‘Wie schreef de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsen beambte? Enkele opmerkingen naar aanleiding van een recente heruitgave’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 98 (1983) 220-225.
‘Dongen, van’, Nederlands Adelboek, 82, III (1992) 32-36.
Ebbinge Wubben, C.H., ‘Over de geslachten Wubben, Ebbinge en Ebbinge Wubben’, De Nederlandsche Leeuw, 28(1910) 147-150, 185-188.
Ebbinge Wubben, F.A., ‘Naamlijst van predikanten’, Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis 5 (1871) 41-51.
‘Een toverijgeval in Staphorst. Van vechtpartij tot romanfragment’, OS 12 (1991) 72-76.
Gelderen, J. van, ‘De Afscheiding van 1834 als emancipatiebeweging?’, Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis in de 19e eeuw, 5 (1979) p. 50-55.
Hille, H., ‘Schoten in de nacht. Protestaktie tegen de turfaccijnzen in Staphorst in 1842’ I, OS 4 (1983) 85-94.
Idem, II, OS 5 (1984) 44-53.
Hille, H., ‘Staphorsters in Noord-Amerika 2’ OS 2 (1981) 95-98.
Hille, H., ‘Van de regen in de drup. Een illegale huisslachting in 1844 en haar gevolgen’ OS 4 (1983) 57-64.
Hulst, J., ‘Die volstrekt alles in de volsten nadruk ontberen.’, OS 17 (1996) 29-40.
Hulst, J., “Om een vergaard stuivertje te bekomen’. Bronnen van neveninkomsten 1800-1850’ OS, 18 (1997) 43-54.
Hulst, J., ‘Vlijtig schoolgaan als het heilrijkst middel’, OS 18 (1997) 12-18.
Hulst, J., ‘Zoveel wagendiensten gepresteerd’, OS 19 (1989) 1-7.
Jong, Otto J. de, ‘Nieuw licht op de Afscheiding van 1834?’, Rondom het Woord, XVIII (1976) 41-56.
Kappe Jzn., W., ‘Staphorsters in Noord Amerika’, OS 1 (1980) 11-18.
Kok, D., ‘Een brand en zijn gevolgen’, OS 13 (1992) 29-34.

|pag. 101|

Kok, D., ‘Een dieet van armoede’, OS 15 (1994) 48-56.
Kok, D., ‘Een hongerige maag kent geen wetten’ OS 14 (1993) 96-103.
Kok, D., ‘Een ingewikkelde operatie’, OS 13 (1992) 43-45.
Kok, D., ‘Een moord in Staphorst’, OS 13 (1992) 1-10.
Kok, D., ‘Vroedkunde’, OS 12(1991) 94-105.
Nijstad, F., ‘De aanhang van de Afscheiding in Drenthe omstreeks 1850’, Nieuwe Drentse Volksalmanak Historisch jaarboek voor Drenthe 101(1984) 18-36.
Russcher, K., ‘Een roofmoord in Staphorst in 1822’, OS 3 (1982) 100-102.
Tippe, K., ‘Klaas Mussche (1835-1855). Een hoopvolle jongeling uit Rouveen’, OS 19 (1998) 29-39.
Tippe, K., “….zoveel strijd dat men van elkander scheid’. Ruim een eeuw familie- en kerkgeschiedenis’ OS 17 (1996) 64-82.
Zeijden, J.R. van der, ‘De staatkundige rol van de ridderschap in Drenthe na 1813’, Ons waardeel, 2 (1982) 169-178.

________
– Tippe, K. (2000). Het dorp gedeeld. Staphorst rond de Afscheiding. (Doctoraalscriptie). Universiteit Utrecht, Utrecht.

Category(s): Staphorst
Tags: , ,

Comments are closed.