Ontzuiling in Hasselt ?

ONTZUILING IN HASSELT ?
 
 
Een onderzoek naar ontzuilingsprocessen bij de christelijke
partijen in Hasselt in de periode 1960 – 1980
 
 
Scriptie Geschiedenis M.O. tweede gedeelte
Noordelijke Leergangen Zwolle
Hasselt, juni 1986
 
 
L. Bezemer
Het Ambt 27
8061 AL Hasselt
tel. 05209 – 2212

[ ]

Typewerk: L.Bezener – Hasselt
Druk: Brinkoffset – Hasselt.

Niets uit deze uitgave nag worden verveelvoudigd en/of openbaar genaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaand schriftelijke toesteuning van de auteur.1 [1. dboverijssel heeft toestemming ontvangen van de auteur voor plaatsing op de website.]


|pag. 2|

Inhoudsopgave blz.
Inhoudsopgave 2
hoofdstuk I Inleiding 3
hoofdstuk II Sociaal-economische en demografische ontwikkelingen 10
hoofdstuk III Het maatschappelijke en politieke leven in Nederland in de periode 1960-1980 19
hoofdstuk IV Ontwikkelingen bij de christelijke partijen in Hasselt 40
hoofdstuk V Samenvatting en conclusies 58
Noten 61
Archivalia en gepubliceerd bronnenmateriaal 68
Literatuurlijst 69
Bijlage 71

– Bezemer, L. (1986) Ontzuiling in Hasselt. Een onderzoek naar ontzuilingsprocessen bij de christelijke partijen in Hasselt in de periode 1960-1980. (scriptie geschiedenis M.O. tweede gedeelte), Zwolle: Noordelijke Leergangen.

Category(s): Hasselt
Tags: ,

Comments are closed.