Acquoy, Jacobus

Mr. Jacobus Acquoy (Zaltbommel, 10 September 1866 – Gorssel, 11 Januari 1935), studeerde te Leiden rechten, promoveerde te Leiden (8 December 1893) tot Doctor in de Rechtswetenschap op zijn proefschrift (met 17 Stellingen), getiteld ‘Rechtsgeschiedenis van den adel in Nederland. Eerste stuk, Archivaris van Deventer (21 Augustus 1899 1 [1. Bij raadsbesluit genomen.]– 1 Februari 1930). zn van Dr. Johannes Gerardus Rijk Acquoy, predikant, hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit en Alida Regina Margaretha Schreiner, huwde te Lochem 21 November 1895 met Elisabeth Adriana Antonia Nairac, officier d’Académie française, ijverige behartigster der Inwendige Zending, dr van Mr. Carel August Nairac (1815-1883), burgemeester te Barneveld en Hoeverlaken, en jonkvrouw Elisabeth Cornelia van Bossele (1831-1917). Het huwelijk bleef kinderloos.
 
– benoeming tot Officier der Orde van Oranje-Nassau (30 Augustus 1929).
– zilveren legpenning 2 [2. waarin gegrift staat: ‘Als blijk van waardeering aangeboden aan mr. J. Acquoy, 31 Januari 1930’.] der gemeente Deventer (31 Januari 1930).
 

Over Mr. Jacobus Acquoy:
– Hoff, B. van ’t (1929) Nederlandsche Archievenblad, 2
– Hoff, B. van ’t (1930, 31 Januari) Deventer Dagblad
– (1930, 1 Februari) Deventer Dagblad
– Houck, M.E. (1935) Mr. J. Acquoy. Zaltbommel 10 September 1866 – Gorssel 11 Januari 1935. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde., 101-106

Functies door Mr. J. Acquoy waargenomen:
– Lid van de Commissie van Toezicht op het M.O. 24 Sept. 1900; op verzoek eervol ontslag onder dankbetuiging verleend 19 Aug. 1930.
– Lid van de Commissie voor de Muziekschool 2 Dec. 1901; op verzoek eervol ontslag verleend onder dankbetuiging 23 Sept. 1912.
– Lid van het Bestuur der Vereenigde Gestichten 22 Jan. 1906; op verzoek eervol ontslag verleend onder dankbetuiging 29 Jan. 1929.
– Lid van het College van Curatoren van het Gymnasium 30 Dec. 1907, sedert 1908 voorzitter hiervan; op verzoek eervol ontslagen onder dankbetuiging met ingang van 1 Jan. 1932.
– Ambtshalve als Archivaris lid van de Commissie van advies omtrent de plaatsing van gebouwen op de lijst van monumenten te Deventer 8 Juni 1922, en bij besluit van B. en W. plaatsvervangend lid 3 Oct. 1930.
– tweede voorzitter van het 28ste Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres te Deventer te houden, welke functie hij na het tot stand komen van dit plan is blijven vervullen.3 [3. Zie ‘Handelingen van het 28ste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres gehouden te Deventer op 30 en 31 Augustus en 1 September 1904, Deventer (Deventer Boek- en Steendrukkerij 1905).]
– Lid van het Bestuur Overijsselsch Regt en Geschiedenis.(3 Juni 1902 – 1905) 4 [4. Zie Verslag van de handelingen der 89e vergadering; als zoodanig bedankt in 1905, verslag: 96e vergadering.]
– plaatsvervangend Kantonrechter (21 Maart 1903 – 1914).
– Commissaris N.V. Overijselsche Hypotheekbank te Deventer (2 April 1912 tot 1 Januari 1933).
– Waterschap Salland. Lid van het Bestuur 1913-1929 in qualiteit van Voorzitter der Vereenigde Gestichten te Deventer.
– Lid van het Bestuur Vereeniging ‘De Waag’ (14 Mei 1913 – tot zijn overlijden).5 [5. Bij testamentaire beschikking heeft hij aan het museum dezer Vereeniging een groot aantal zijner fraaie meubelen vermaakt.]
– Voorzitter der Commissie tot uitwendige restauratie der Sint Lebuinuskerk alias Groote kerk te Deventer (1905 – 1921).
– lid van de Commissie der inwendige restauratie der Sint Lebuinuskerk alias Groote kerk te Deventer (1905 – 1921).
– Lid Commissie van Toezicht op het Beheer der Kerkelijke Fondsen der Nederduitsch Hervormde Gemeente Deventer.6 [6. Tot lid van dit college gekozen bij stemming van 26 Nov. 1906 en als zoodanig in functie gebleven tot einde van 1932.]
 
– Acquoy-Houck-fonds, gesticht 30 Dec. 1929 door Mr. J. Acquoy en Dr. M.E. Houck met bepaling, dat ten bate van de Nederduitsch Hervormd Gemeente Deventer 2/3 van de rente gebruikt mag worden voor alle kerkelijke doeleinden en 1/3 gekapitaliseerd moet worden.
 
– Acquoy-Nairac Stichting, opgericht 13 Maart 1928, met het doel financieelen steun te verleenen aan de Vereeniging tot Behoud van natuurmonumenten in Nederland, de Vereeniging Rembrandt, de Vereeniging Hendrick de Keyser en den Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Philanthropische Inrichtingen.

Werken van Mr. Jacobus Acquoy:
– Acquoy, J. (1897) Een bijdrage tot de geschiedenis der geestelijke goederen na de hervorming in de stad Utrecht. Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, 6, 343-354.
– Acquoy, J. (1899) Het archief van het Ewoudsgasthuis te IJsselstein van 1477-1817. IJsselstein: Gemeente IJsselstein.7 [7. In 1963 door de Gemeente IJsselstein uitgegeven.]
– Acquoy, J. (1900) ‘Een koninklijk bezoek aan Deventer’ (Dev. cour. 4 Mei 1900).
– Acquoy, J. (1900)‘De Cameraarsrekeningen van Deventer’, uitgegeven in 1900 door ‘Dr. J. de Hullu en Mr. J. Acquoy, Archivaris der Gemeente’,
– Acquoy, J. (1901) ‘De inbewaargeving van de rechterlijke archieven der stad Deventer door het Rijk aan de Gemeente Deventer’ (Dev. Dagbl. 1 en 4 Maart 1901).
– Acquoy, J. (1901) Het Rapport over de Weiderechten te Deventer.
– Acquoy, J. (1901) ‘De Tentoonstelling van Oude Kunst en Kunstnijverheid te Deventer’ (Dev. Dagbl. 13 en 17 Juni 1901).
– Acquoy, J. (1903) ‘Eene vraag betreffende het recht van opstal’, in ‘Themis’ 1903, no. 2.
– Acquoy, J. (1905) ‘Het ontstaan der Hoven over den IJssel’ (Dev. Dagbl. 14 Sept. 1905).
– Acquoy, J. (1905) ‘Een merkwaardig contract van 14 Juli 1486’ (Dev. Dagbl. 13 Nov. 1905).
– Acquoy, J. (1906) ‘Het ontstaan van Het Klooster’ (Buyskens-klooster) (Dev. Dagbl. 24 Mei 1906).
– Acquoy, J. (1906) ‘Een bezoek aan een Nederlandsche stad in de 14e eeuw’ (anoniem) (N. Rott. cour. 23 Oct. 1906, eerste blad A).
– Acquoy, J. (1907) ‘De admissie in de Ridderschap van Overijsel gedurende de Republiek’, in de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 4e reeks deel VI (1907).
– Acquoy, J. (1908) het vijfde deel 1377-1381, en eveneens uitgegeven in 1908 door Mr. J. Acquoy, Archivaris der Gemeente’,
– Acquoy, J. (1908) het zesde deel 1382-1387,
– Acquoy, J. (1909) ‘De Keizer’ (rondeel De Keizer) (Dev. Dagbl. 23 en 25 Dec. 1908 en 1 Jan. 1909).
– Acquoy, J. (1910) ‘Het Gemeentebestuur der stad Deventer 1795-1810’ (Dev. Dagbl. 26 en 29 Jan. 1910).
– Acquoy, J. (1911) ‘Het bedanken van Thomas Verwer als Schepen der stad Deventer in 1630’ (Dev. Dagbl. 7 en 9 Jan. 1911).
– Acquoy, J. (1914) het zevende deel 1388-1393, allen gedrukt bij Deventer Boek- en Steendrukkerij, vroeger firma J. de Lange.
– Acquoy, J. (1916) ‘Een geschil over een gestoelte in de kerk van Diepenveen’, in de Verslagen en Mededeelingen van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 32e druk, 1916.
– Acquoy, J. (1917) Oud-Archief van Deventer. De Achten-, Ostage- en Nieuwe Kamer Deventer: N.V. Stoomdrukkerij ‘Trio’, Graven 15
– Acquoy, J. (1921) Oud-Archief van Deventer. De Cameraar. Deventer: N.V. Stoomdrukkerij ‘Trio’, Graven 19.
– Acquoy, J. (1922) ‘Kort overzicht van de geschiedenis der stad Deventer en hare bezienswaardigheden.’ (niet door hem onderteekend), in het feestprogramma van den Nederlandschen Bond van Gemeente-Ambtenaren tijdens de Bondsdagen, gehouden te Deventer 5, 6, 7 en September 1922.
– Acquoy, J. (1922) Oud-Archief van Deventer. Deventer’s participatie in de West-Indische Compagnie. Deventer: N.V. Electr. Drukkerij ‘Trio’, Veenweg 5.
– Acquoy, J. (1924) Een voorval op den 15den April 1747 op het Groote Kerkhof te Deventer. Deventer Dagblad, en 5 April 1924).
– Acquoy, J. (1924) Oud-Archief van Deventer. De Timmermeesters, Weidegraven, Hoofd-, Brug-, Straat-, Wegen- en Artilleriemeesters. Deventer: N.V. Stoomdrukkerij ‘Trio’, Veenweg 65.
– Acquoy, J. (1929) Oud-Archief van Deventer. Instellingen van Weldadigheid te Deventer. Deventer: Davo.

__________________
Gebruikte bronnen:

– Houck, M.E. (1935) Mr. J. Acquoy. Zaltbommel 10 September 1866 – Gorssel 11 Januari 1935. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde., 101-106.

Category(s): Auteurs

Comments are closed.